تور وان ترکیه (زمینی)
هتل درجه هتل قیمت موقعیت
Corner ۳* ۵۳۰,۰۰۰ تومان خیابان جمهوری و مرکز شهر
Yeni Van ۳* ۵۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur ۳* ۶۴۰,۰۰۰ تومان
Golden suit ۳* ۶۶۵,۰۰۰ تومان
Era Golden ۴* ۶۶۵,۰۰۰ تومان
Moon Light ۴* ۶۹۹,۰۰۰ تومان
Royal Milano ۴* ۶۹۹,۰۰۰ تومان
Era Golden suit ۴* ۶۹۹,۰۰۰ تومان
Deskov ۴* ۶۹۹,۰۰۰ تومان
Royal Berk ۴* ۶۹۹,۰۰۰ تومان
Haldi ۴* ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

خدمات : اتوبوسvip / ون توریستی ترک / صبحانه بوفه
*حرکت هر شب ساعت ۲۱:۰۰