تور قشم
نام هتل هر نفر اتاق دبل هر نفر اتاق سینگل کودک بدون تخت
آتامان 1,360,000 1,800,000 895000
بهشت 1,040,000 1,160,000 895000
ژيوپارک 1,200,000 1,300,000 895000
کیمیا 1,070,000 1,200,000 895000
دیپلمات 1,010,000 1,070,000 895000

توضیحات