نمای کلی تور

ارمنستان یکی از کشورهای همسایه ایران است که همیشه گردشگران زیادی از سراسر دنیا خصوصا ایران به خود جذب کرده است.

هتل درجه هتل دوتخته یک تخته نفرسوم بدون تخت 6تا12 سال دو تخته
3 شب
سه تخته
3 شب
RADISUN BLU 12,682,000 10,642,000 10,090,000 6,992,000 0 0
GRAND HOTEL 13,546,000 11,146,000 9,730,000 6,776,000 0 0
MARRIOT 17,074,000 12,802,000 9,874,000 6,848,000 0 0
BAXOS 9,010,000 8,410,000 7,858,000 5,480,000 0 0
BELLA 9,010,000 8,410,000 7,858,000 5,480,000 0 0
SHIRAK 8,866,000 8,650,000 7,786,000 6,056,000 0 0
REGINEH 9,658,000 8,914,000 8,362,000 6,560,000 0 0
CONGRESS 10,594,000 9,154,000 8,722,000 6,344,000 0 0
ANI GRAND 10,882,000 937,000 8,866,000 6,416,000 0 0
HILTON 11,386,000 9,946,000 9,730,000 6,848,000 0 0