ویزا دبی
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
14 روزه عادی 285 درهم 5 تا 7 روز کاری اسکن رنگی پاسپورت + تعهد نامه ویزای دبی غیرقابل تمدید می باشد
14 روزه فوری 345 درهم 1 تا 3 روز کاری
1 ماهه توریستی عادی 340 درهم 5 تا 7 روز کاری
1 ماهه توریستی فوری 450 درهم 1 تا 3 روز کاری
1ماهه مولتی پل 850 درهم 5روز کاری
3ماهه سینگل 920 درهم 5روز کاری
3 ماهه مولتی پل 1950 درهم 5 روز کاری