ویزا روسیه
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
14 روزه توریستی طبق بلیط 80 دلار 7 روز کاری اصل پاسپورت+1 قطعه عکس 4×3+ بلیط هواپیما+واچرهتل+بیمه
14 روزه توریستی فوري طبق بلیط 150دلار 2 روز کاری
1ماهه تجاري عادی 130 دلار 20 روز کاری اصل پاسپورت + 1 قطعه عکس 4×3
1ماه تجاري فوری 210 دلار 10 روز کاری
3ماهه تجاري عادی 145 دلار 20 روز کاری
3ماهه تجاري فوری 220 دلار 10 روز کاری
3ماهه تجاري دبل عادی 190 دلار 20 روز کاری
3ماهه تجاري دبل فوری 315 دلار 10 روز کاری
1ساله مولتی پل 340 دلار 20 روز کاری اصل پاسپورت+1قطعه عکس+آزمایشHIV+مصاحبه
1ساله مولتی پل فوری 570 دلار 10 روز کاری
1ساله مولتی پل تاپ ارجنت هماهنگی با کانتر 6 روز کاری