ویزا سنگاپور
نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک
14 روزه توریستی هماهنگی با کانتر 10 روز کاری سکن پاسپورت امضا شده+عکس مطابق پاسپورت نباشد +فرم تکمیل شده ویزا(روي سایت با خودکارآبی تکمیل گردد)+رزروبلیط رزرو هتل کانفرم شده